mandag 16. april 2012

Leselister for den kresne?

Ebay og Amazon, here I come! Etter å ha kjøpt Skinners Beyond Freedom og Dignity for 40 kroner inkl. frakt fra en franskmann har jeg fått opp øyene for å finne skatter i utlandet. Bøker til privatpersoner og privat bruk er tollfrie! Boken var virkelig fra 71, og luktet gammel bok, med tykt brunt papir og skrivemaskin-print. Herlig stemning. :) Jeg fant følgende på nett, og her var det jammen meg mye ukjent og interessant som står i min next-to-read-line:

Baum, W. (1994): "Understanding Behaviorism"

Dette er en kort innføringstekst. Den er oversiktlig og lettfattelig. Eksemplene er hentet fra både forskning og dagligliv. Det legges stor vekt på det videnskapsteoretiske og filosofiske grunnlaget for radikalbehaviorismen.

Carlson, N. C. (1993): "Psychology. The Science of Behavior."

Dette er en lærebok i psykologi, og den gir en utmerket innføring i mange interessante forskningsområder. Fysiologidelen er bra; illustrasjonene mange og gode, og sproget er lett og godt. Boken egner seg utmerket for egenstudier, siden den inneholder klare læringsmål for hvert kapittel.

Catania, A. C. (1992): "Learning", 3. utg.

Dette er en innføring i eksperimentell adferdsanalyse. Den første hoveddelen inneholder en grundig og omfattende gjennomgang av alle de klassiske forsøkene - hovedsakelig dyreforsøk, selv om forfatteren også vektlegger eksempler fra menneskelig adferd. Den andre hoveddelen omhandler verbal læring og sosial læring.
"Learning" er en utmerket grunntekst, og den er - stoffet tatt i betraktning - lettlest. Fjerdeutgaven fra 1998 er en ytterligere forbedring, med større plass til kognitiv psykologi. Catania er en rendyrket adferdsanalytiker, men har gitt vesentlige bidrag til en gjensidig tilnærming mellom forskere som interesserer seg for strukturelle spørsmål og forskere med utgangspunkt i en funksjonell tilnærming. (Se Catania 1973).

Cooper, J. O., Heron, T. E., & Heward, W. E. (1987): "Applied Behavior Analysis."

Dette er en grundig og omfattende lærebok om anvendt adferdsanalyse, med vekt på metodikk. I og med at boken er noen år gammel, er det en del nyvinninger som ikke omtales, men den er fortsatt en utmerket grunnbok. Spesielt anbefales de innledende kapitlene, som gir en god innføring i en del av de tekniske sidene ved anvendt adferdsanlytisk arbeide. Boken inneholder også et utmerket kapittel om "Self-Control".

Gelfand, D. M. & Hartmann, D. P. (1984): "Child Behavior Analysis and Therapy" 2. utg.

Denne boken er forholdsvis kortfattet, og gir en A-til-Å-innføring i praktisk analytisk metodikk. Spesielt kapitlene om datainnsamling er bra.

Hayes, S. C. (red.) (1989): "Rule-governed Behavior: Cognition, Contingencies and Instructional Control" s. 269 - 322.

Dette er en "teoritung" artikkelsamling om regler og regelstyrt adferd, med bidrag såvel fra fremtredende adferdsanalytikere som fra forskere innenfor en kognitiv tradisjon.

Johnston, J. M. & Pennypacker, H. S. (1993): "Strategies and Tactics of Behavioral Research", 2. utg.

Dette er en avansert tekst, som egner seg spesielt godt for den som er interessert i å arbeide så systematisk at det er rimelig å tenke "forskning" i tillegg til en eventuell klinisk gevinst av arbeidet. Vekten er først og fremst på design, og eliminering av feilkilder i planlegning og gjennomføring av N=1-eksperimenter.

Malott, R., Whaley, D. L. & Malott, M. E.: (1993): "Elementary Principles of Behavior", 2. utgave.

Denne innføringsboken i anvendt adferdsanalyse er et funn; den er "muntlig", med vekt på praktiske eksempler som er lett gjenkjennelige (gjerne hentet fra studentens hverdag), men uten at den videnskapelige seriøsiteten ofres. Det er tung vektlegning av praktisk metodikk, klare læringsmål for hvert kapittel, og de teoretiske avsnittene er delt inn i "Grunnleggende" og "Avansert". Spesielt gode kapitler om "Etablerende Operasjoner" og "Regelstyring".

Michael, J. (1993): "Concepts and Principles of Behavior Analysis"

Dette er en samling av artikler som berører grunnleggende forutsetninger for adferdsanalysen som videnskap; hoveddsakelig diverse teoretiske kapitler av en viss kompleksitet, i tillegg til praktisk rettede avsnitt - bl. a. om en hensiktsmessig adferdsanalytisk tilnærming til å undervise collegestudenter. Jack Michael har en stor del av æren for at begrepet "etablerende operasjoner" ble tatt i bruk igjen.

Skinner, B. F. (1953): "Science and Human Behavior."

Denne boken var B. F. Skinners første samlede fremstilling av hvordan han så for seg at funn fra dyreforskning i laboratoriet kunne gjøres gjeldende for å fremme en videnskapelig redegjørelse for menneskelig adferd. Boken er lettlest og oversiktlig, og grunnleggende for en forståelse av hva radikalbehaviorismen innebærer.

Skinner, B. F. (1957): "Verbal behavior."

Analysen fra Skinner (1953) utvides til å omfatte en redegjørelse for sprog. Skinner selv mente at dette er blandt hans mest betydningsfulle bidrag.

Skinner, B. F. (1969): "Contingencies of Reinforcement: A Theoretical Analysis."

Sentralt bidrag fra radikalbehaviorismens opphavsmann, der de grunnleggende prinsippene for denne tilnærmingen til menneskelig adferd oppsummeres. Denne boken inneholder - som et helt sentralt kapittel - en bearbeidet versjon av en artikkel fra 1966, der det gjøres en operant analyse av problemløsende adferd. Dette innebærer at Skinner mener å ha gitt en fullstendig redegjørelse for alle aspekter ved menneskelig adferd, og at han har vist at en strengt videnskapelig tilnærming vil gi tilstrekkelig kunnskap til å forklare også slike fenomener som tidligere har vært ansett for å være innenfor den kognitive psykologiens område. Når ikke-verbal adferd, verbal adferd og regelstyrt adferd er redegjort for, har ikke mentalistene lenger noen "festninger".

Skinner, B. F. (1971): "Beyond Freedom and Dignity"

Denne tynne boken fra midt i en oppbruddstid i USA utløste en storm av kritikk mot Skinner; meget tyder på at de ivrigste kritikerne ikke leste boken, men heller leste omtaler av den. Skinner ble sammenlignet med Hitler, Orwell og Huxley, og tillagt synspunkter som han eksplisitt hadde avvist. I 1971 var Skinner "Man of the Year" i TIME Magazine, og utkonkurrerte Freud ift. gjenkjennelse av navn når folk ble spurt om hvem den mest kjente psykologen var.
"Beyond Freedom and Dignity" hadde som hovedinnhold at menneskets frie vilje er en illusjon, og at en verdensordning basert på en slik illusjon er nødt til å føre mot katastrofale tilstander. Skinner tar til orde for et samfunn bygget på positiv forsterkning av samfunnsgavnlig aktivitet, og reduksjon av straffekontingenser.

Skinner, B. F. (1974): "About Behaviorism"

Her skriver Skinner en innføringsbok - delvis som svar på kritikk i forbindelse med den forrige boken, og delvis fordi han innså at de tre bøkene fra 50- og 60- tallet neppe ville nå andre enn de spesielt interesserte - som bl. a. inneholder en systematisk gjennomgang av og tilbakevisning av de mest utbredte feiloppfatningene om behaviorismen.

Sulzer-Azaroff, B. & Mayer, G. R. (1991): "Behavior analysis for lasting change."

Enda et funn av en innføringsbok i anvendt adferdsanalyse. I tillegg til å være oversiktlig organisert, med læringsmål og kontrollspørsmål for hvert kapittel, er denne boken også utstyrt med en "Study guide", som gjør det svært enkelt å holde sjekk på hvorvidt du får med deg det du leser.

Svartdal, F. & Flaten, M. A. (1998): "Læringspsykologi."

Den første norske innføringsboken om læringspsykologi er innholdsrik, udogmatisk og pedagogisk bra organisert. Vekten er like meget på humanpsykologi som på dyreforsøk, og det er gjort grundig rede for psykofysiologi. (Det skal være mange referansefeil her, i følge én anmelder; det er ikke urimelig å vente at dette rettes opp i senere utgaver.)

Watson, D. L. & Tharp, R. (1997): "Self-Directed Behavior. Self-modification for personal adjustment.", 7. utg.

Denne boken anbefales for alle som er interessert i å gjøre et mer omfattende prosjekt utav selvmodifisering. Den er - i tillegg til å være en uhøytidelig og lettlest innføringsbok i anvendt adferdsanalyse - svært nyttig for den som ønsker tips til metodikk når det gjelder planlegning og gjennomføring av eget prosjekt for selvregulering.
Og: Miller, L. K. (2006): Principles of everyday behavior analysis (4. utg.)

Har du flere boktips?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Legg gjerne igjen en tilbakemelding!